ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ WATER POLO OKT-NOE 2017

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΔΥ) στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/07/2017 αποφάσισε την διενέργεια Σχολών Διαιτησίας για την περαιτέρω στελέχωση με μέλη (Διαιτητές, Γραμματείς και Χρονομέτρες):
 • Στην Πάτρα στις 20-22/10/2017 παρακολούθηση μαθημάτων και 29/10/2017 διενέργεια γραπτών εξετάσεων 
 • Στην Θεσσαλονίκη στις 10-12/11/2017 παρακολούθηση μαθημάτων και 26/11/2017 διενέργεια γραπτών εξετάσεων  
 • Στην Αθήνα στις 1-3/12/2017 παρακολούθηση μαθημάτων και 17/12/2017 διενέργεια γραπτών εξετάσεων  
Οι αίθουσες όπου θα διεξαχθούν τα μαθήματα και οι γραπτές εξετάσεις θα καθοριστούν και θα γίνουν γνωστές με νεότερη ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αρτιμελείς ως προς τα άκρα.
 2. Να είναι Έλληνες υπήκοοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών και έως 35 ετών εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες Υδατοσφαίρισης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου ή να στείλουν στο e-mail: sedywp@gmail, τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολής είναι:
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις).
 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 του άρθρου 3, – παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, – παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.
 4. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή  άλλης ισότιμης σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.
 5. Εφόσον πρόκειται για αθλητή ή αθλήτρια Υδατοσφαίρισης (εν ενεργεία ή μη) βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας του αθλήματος (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) ή του αθλητικού σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο αθλητών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ρητά και ο αριθμός μητρώου του δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία.
 6. Παράβολο συμμετοχής 50?, που θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα  και στο Λογαριασμό Όψεως του ΣΕΔΥ  07248201936. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.
 7. Συμπληρωμένη αίτηση προς το Δ.Σ. την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Δ.Υ (www.sedy.gr).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τα Γραφεία του ΣΕΔΥ βρίσκονται στην Λεωφόρο Συγγρού 137 στην Νέα Σμύρνη στον 3ο όροφος. Για πληροφορίες και σχετικές διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τον κ. Ελευθέριο Γιαννέλλη στο τηλέφωνο 210 9851020 εσ. 158, ή στο e-mail sedywp@gmail.com.
Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Σχολής Διαιτησίας παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.