ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΕ, ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί στο ξενοδοχείο «LONDON» στη Γλυφάδα, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της ΚΟΕ που διεξήχθη την 31η Οκτωβρίου 2010

2. Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου σωματείων-μελών της ΚΟΕ, κατ? άρθρο 10, παράγραφος 10, του Καταστατικού της ΚΟΕ

3. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ? άρθρο 10, παράγραφος 11, του Καταστατικού της ΚΟΕ

4. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της ΚΟΕ για τη χρονική περίοδο, 1/1/2010 έως 31/12/2010

5. Ισολογισμός ΚΟΕ για το 2010

6. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής ΚΟΕ για το χρονικό διάστημα, 1/1/2010 έως 31/12/2010

7. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της ΚΟΕ του έτους 2010, ως και της Εκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2010 και την απαλλαγή του Δ.Σ. της ΚΟΕ από κάθε ευθύνη

8. Τροποποίηση Κανονισμού Μεταγραφών της ΚΟΕ

α. Κεφάλαιο Γ?, άρθρο 12, παράγραφος 4 ? απαλείφεται η τελευταία πρόταση: «το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά» και

β. Προσθήκη διάταξης για τη σύσταση Επιτροπής Οικονομικής Αξιολόγησης Αθλητών

Η Διάταξη αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 18α

1. Η Επιτροπή Οικονομικής Αξιολόγησης Αθλητών που λειτουργεί στα πλαίσια της ΚΟΕ αποτελείτε από 3 μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ίση με αυτήν της θητείας του Δ.Σ. της ΚΟΕ

3. Το Δ.Σ. της ΚΟΕ έχει δικαίωμα της αναπλήρωσης και της αντικατάστασης των μελών της Επιτροπής

4. Για την απόφαση της Οικονομικής Αξιολόγησης Αθλητών η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της στοιχεία όπως:

– Το χρονικό διάστημα παραμονής του αθλητή στο σωματείο

– Την αγωνιστική ικανότητα του αθλητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη δημιουργική δραστηριότητα του σωματείου

– Τη συμμετοχή του στις Εθνικές ομάδες

– Την κατηγορία στην οποία ανήκει το αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής

– Την αποζημίωση που λαμβάνει ο αθλητής από το σωματείο στο οποίο μετακινείται

5. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται συγκεκριμένης υπόθεσης μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών (σωματείων και αθλητή) και εκδίδει την απόφαση-εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΚΟΕ εντός 7 ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το οποίο έχει το δικαίωμα της τροποποίησης ή της αναπομπής στην επιτροπή για επανεξέταση της υπόθεσης

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικής Αξιολόγησης Αθλητών έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρμογής από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιβάλλεται η ποινή στέρησης του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οιαδήποτε κατηγορία μεταγραφών στο αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής και το οποίο δεν εκτελεί την υποχρέωση που του επιβλήθηκε περί καταβολής προς το αθλητικό σωματείο από το οποίο αυτός μετακινείται χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου χρηματικού ποσού για τις υπηρεσίες που αυτό παρέσχε κατά το χρονικό διάστημα που άνηκε στη δύναμη των αθλητών του